Knowledgebase : Įmokos/ Studijų mokestis
If study agreement is tripartite (agreement is signed by the university, student and company), then payment documents and invoices are sent to the company via company's email address indicated in the signed tripartite agreement or in an annex to Study agr...
Jei už studijuojančiojo studijas moka įmonė, sąskaita siunčiama trečiosios šalies mokėtojo sutartyje nurodytu el. paštu.
* If payments were carried out by natural persons, then the overpayments are reimbursed to the account of natural person, which is indicated in a submitted request to reimburse the overpayment.  * If payments were carried out by legal entities according ...
* Permokėtos sumos grąžinamos į mokėtojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą pateiktame prašyme dėl permokos grąžinimo, jei permoka susidarė mokėjimus atliekant fiziniams asmenims. * Prašymus dėl permokos grąžinimo studijuojantieji siunčia universiteto Fin...
The request for removal from student lists can be found in elearning.ism.lt [http://elearning.ism.lt/course/index.php?categoryid=38]  You must submit it to your study manager. * If study agreement is terminated prior to the start of a new semester, tuiti...
Prašymą išbraukti iš studentų sąrašų galima rasti elearning.ism.lt [http://elearning.ism.lt/course/index.php?categoryid=38] sistemoje. Jį turite pateikti savo studijų vadybininkei. Jei studijų sutartis nutraukiama po atitinkamų studijų naujo semestro pr...
Students can get state-supported loans. For more information, see supported loans [http://vsf.lrv.lt/en/activities-1/fields-of-activity].
Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas. Daugiau informacijos rasite Valstybės remiamos paskolos [http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/valstybes-remiamos-paskolos-5]  
If the company is going to pay for your studies, you need to sign an annex to the study agreement (university-student-company). Please contact your study manager as fast as you know the fact. You just need to know what amount/percent the company will co...
Jei norite, kad už Jūsų studijas mokėtų juridinis asmuo (trečioji šalis): 1- reikia pasirašyti trišalę (universitetas-studijuojantysis-juridinis asmuo) studijų sutartį (tik stojant) arba 2- jau įstojus pasirašyti studijų sutarties priedą - kreiptis į savo...
100% of tuition fee to be paid by a degree student is postponed, if they have submitted a request for a statesupported loan. Degree students have to submit a request to postpone tuition fee payment deadline because of the different deadlines set by the st...
Studijuojantiesiems, kurie yra pateikę prašymą gauti valstybės remiamą paskolą, atidedama 100 proc. studentui priklausančio sumokėti mokesčio už studijas. Prašymą atidėti mokesčio už studijas mokėjimo terminą dėl Valstybinio studijų fondo terminų studenta...
If the company pays for studies, the invoice is sent by e-mail provided in the annex signed with the company. The invoice is not sent to the student. Two weeks after the beginning of the semester, if the student do not to receive the invoice document (V...
Jei už studijas moka įmonė, sąskaita siunčiama pasirašytame priede su įmone nurodytu įmonės el. paštu, studijuojančiajam sąskaita nesiunčiama. Praėjus dviem savaitėms nuo semestro pradžios, negavęs mokėjimo dokumento (PVM sąskaitos - faktūros) už einamą...
For students who study according to a confirmed Individual study plan pay tuition fee, which is determined according to the price for 1 ECTS and the number of credits taken. The price for 1 ECTS is set in the document of ISM Prices for Study programmes an...
Studentams, kurie studijuoja pagal patvirtintą Individualų studijų planą, semestro mokestis už studijas yra skaičiuojamas pagal papildomų studijų paslaugų kredito kainą ir studijuojamų kreditų skaičių. Papildomų paslaugų kredito kaina yra nustatyta atitin...
When making a payment, it is important to specify the customer code and the number of the invoice you have received. If you specify these codes, the payment will be assigned to the appropriate student. If a bank employee asks for a study code doing a pa...
Atliekant mokėjimą svarbu nurodyti kliento kodą ir gautos sąskaitos už studijas numerį, juos rasite pateiktoje sąskaitoje. Jeigu nurodysite minėtus kodus, mokėjimas bus priskirtas reikiamam studentui. Jei atliekant mokėjimą banke, banko darbuotojas prašys...
A payment request letter is sent to student if an Invoice is not paid until the payment deadline. A payment request letter contains the overall amount to be paid, which includes the Invoice amount not paid until the payment deadline, an interest calculate...
Neapmokėjus sąskaitos iki mokėjimo termino pabaigos, studijuojančiajam išsiunčiamas mokėjimo pareikalavimo laiškas, kuriame mokėtiną sumą sudaro iki mokėjimo termino dienos neapmokėtos sąskaitos suma, apskaičiuoti sutartyje numatyti delspinigiai ir skolos...
Yes.  * 100% of tuition fee to be paid by a degree student is postponed, if they have submitted a request for a state-supported loan. Degree students have to submit a request to postpone tuition fee payment deadline because of the different deadlines set...
Taip. * Studijuojantiesiems, kurie yra pateikę prašymą gauti valstybės remiamą paskolą, atidedama 100 proc. studijų įmokos.  Prašymą atidėti mokesčio už studijas mokėjimo terminą dėl Valstybinio studijų fondo terminų studentai turi pateikti vadovaujantis...
Sent invoice contains information on payment deadlines, amount to be paid.
Sąskaitos išsiunčiamos semestro pradžioje (už pirmąjį semestrą prieš prasidedant semestrui). Sąskaitos apmokėjimo terminas būna nurodytas sąskaitoje ir jis paprastai yra 2 savaitės nuo sąskaitos suformavimo datos.