Knowledgebase
Kompiuterių tinklo naudojimosi taisyklės
Posted by on 2012-08-28 10:10

PATVIRTINTA

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto

Rektoriaus 2008 m. kovo 01 d.

Įsakymu Nr. 01-07-12

 

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.        ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto kompiuterių tinklas jungia akademinio personalo, administracijos, bendro naudojimo kompiuterius, spausdintuvus, tinklo serverius, laidinį bei bevielį tinklus, turi išėjimą į internetą, jungiasi su kitais Lietuvos kompiuterių tinklais per Mokslo ir studijų kompiuterių tinklą LITNET.

1.2.        ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto kompiuterių tinklo ištekliai skirti studijoms, moksliniam darbui, universiteto administravimo reikmėms.

1.3.        Bendro naudojimo kompiuteriais vadinami kompiuteriai, esantys kompiuterių klasėse (išskyrus dėstytojų), bibliotekose (išskyrus bibliotekos darbuotojų), studentų atstovybėse ir universiteto bendro naudojimo patalpose (išskyrus auditorijas).

1.4.        Vartotojais vadinami asmenys, kuriems suteikiama galimybė naudotis universiteto kompiuterių tinklu. Ši galimybė suteikiama studentams tik studijų universitete laikotarpiui, dėstytojams ir administracijos darbuotojams – darbo universitete laikotarpiui, galimybė naudotis elektroniniu paštu neribotam laikui paliekama absolventams.

1.5.        ISM kompiuterių klasės numatytos studijų poreikiams tenkinti. Čia atliekami įvairių mokomųjų dalykų laboratoriniai darbai ir užduotys, ieškoma ir studijuojama mokomoji medžiaga Internete. Asmeninių informacinių poreikių tenkinimas turėtų apsiriboti elektroniniu paštu ir informacijos paieška. Trūkstant darbo vietų ISM kompiuterių klasėse, prioritetas yra teikiamas darbo vietoms studijų poreikiams tenkinti.

 

2.   Vartotojų teisės

2.1.      Studentai turi teisę prisijungti tik prie bendro naudojimo kompiuterių.

2.2.      Vartotojams draudžiama prijungti prie universiteto kompiuterių tinklo asmeninius kompiuterius, išskyrus bevielį (Wi-Fi) tinklą.

2.3.      Naudodamas bevielį (Wi-Fi) ryšį, vartotojas privalo užtikrinti asmeninio kompiuterio saugumą (apsauga nuo virusų ir tinklo įsilaužimo programų).

2.4.      Naudotis ISM kompiuterių tinklo ištekliais galima tik gavus iš IT administratoriaus vartotojo vardą ir slaptažodį.

 

3.   Kompiuterių klasių administravimo tvarka

3.1.    Kompiuterių klase gali naudotis ISM studentai, ISM darbuotojai bei asmenys, gavę raštišką biuro vadovo arba biuro koordinatoriaus leidimą.

3.2.    Studentams kompiuterių klasėje leidžiama dirbti universiteto darbo valandomis t. y. nuo 7val. iki 22 val., jei tuo metu ten nevyksta mokomųjų dalykų užsiėmimai arba auditorija nėra rezervuota. Kitu laiku leidžiama dirbti, gavus raštišką biuro vadovo leidimą.

3.3.    Baigęs darbą, atsakingas už raktą asmuo privalo perduoti jį kitam - kompiuterių klasėje esančiam asmeniui. Raktas perduodamas atsakingam asmeniui paliekant studento pažymėjimą/asmens dokumentą administratoriui bei jam pasirašant raktų išdavimo žurnale.

3.4.    Užrakindamas kompiuterių klasę, atsakingas asmuo privalo uždaryti langus, išjungti Multimedia projektorių, šviesą ir oro kondicionierių.

 

4.   Apribojimai

4.1.         Draudžiama perduoti prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, taip pat naudotis svetimais vartotojo vardais ir slaptažodžiais.

4.2.         Draudžiama universiteto kompiuterių tinklo išteklius naudoti komercinei veiklai.

4.3.         Draudžiama universiteto kompiuterių tinklo išteklius naudoti smurto, amoralaus elgesio skatinimui, įžeidžiančių dalykų skleidimui ir pan.

4.4.         Draudžiama užsiimti veikla, kuri pažeidžia LR įstatymus bei tarptautinės teisės normas.

4.5.         Vartotojai privalo laikytis etikos normų ir atsako už informaciją, pateiktą į kompiuterių tinklus.

4.6.         Draudžiama naudoti programas, kurios apsunkina ar trikdo tinklo veikimą (pavyzdžiui, kompiuteriniai virusai, tinklo skenavimo arba tinklo blokavimo programos).

4.7.         Draudžiama siekti nesankcionuoto priėjimo prie nutolusių arba vietiniame tinkle esančių kompiuterių, modifikuoti ar naikinti svetimus duomenis.

4.8.         Draudžiama išjungti stacionarius kompiuterius iš elektros ar kompiuterių tinklo.

4.9.         Draudžiama atidarinėti kompiuterio sisteminį bloką, atjungti ar perjungti laidus.

4.10.     Draudžiama savarankiškai diegti programinę įrangą.

4.11.     Kompiuterių klasėje draudžiama sėdėti ant stalų, trukdyti dirbti kitiems, triukšmauti, įsinešti valgius ir gėrimus, valgyti ir gerti.

 

5.   Atsakomybė

5.1.   Vartotojas atsako už visus veiksmus, atliekamus prisijungus jo vartotojo vardu.

5.2.    Paėmęs kompiuterių klasės raktą, asmuo prisiima atsakomybę už šių taisyklių laikymąsi kompiuterių klasėje bei įsipareigoja nustatyti pažeidimus ir informuoti apie tai biuro vadovą arba IT administratorių. Nenustačius pažeidėjo, atsakomybę už tvarkos pažeidimą bei padarytus nuostolius prisiima raktą paėmęs asmuo.

5.3.   Šių taisyklių pažeidimo faktai pranešami ir svarstomi Komisijos, atsakingos už netinkamą vartotojo elgesio svarstymą, posėdyje.

5.4.   Vartotojas, pakenkęs kompiuterių tinklo darbui, sugadinęs programinę arba sisteminę įrangą, padarytus nuostolius atlygina pagal rinkoje galiojančias kainas.

 

6.   Tvarkos įsigaliojimo data

6.1.   Ši tvarka įsigalioja nuo 2008 m. kovo mėn. 01 d. Kompiuterių klasės taisyklės, patvirtintos rektoriaus 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 01-06-28 nebegalioja nuo 2008 m. kovo mėn. 01 d.

 


Comments (0)