Knowledgebase
Priėmimas į doktorantūros studijas  
Posted by on 2015-08-12 13:58

Kada baigiasi prašymų į doktorantūros studijas registracija 2015 m.?

Prašymų dalyvauti konkurse registracija ir priėmimo dokumentų priėmimas vykdomas iki 2015 m. rugpjūčio 17 d.

Ar stojant į ISM doktorantūros studijas būtina pateikti užsienio kalbos egzamino (TOEFL, IELTS) įvertinimą?

Stojant į ISM doktorantūros studijas būtina pateikti tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimą: TOEFL - nuo 70 IBT arba IELTS - nuo 6.0. Testų rezultatų galiojimo laikas – 2 metai. Asmenims neturintiems tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo, testas organizuojamas ISM.

Kokie yra kvalifikaciniai reikalavimui stojant į ISM doktorantūros studijas?

Į doktorantūros programą priimami studijuoti asmenys turi būti įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją.

Kokie yra priėmimui reikalingi dokumentai?

1. Prašymas studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universitete
2. Magistro arba jį atitinkančios aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomas ir jo priedas
3. Dviejų mokslininkų rekomendacijos
4. Gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba)
5. Motyvacinis pagrindimas dėl stojimo į doktorantūrą (anglų kalba)
6. Mokslinį įdirbį patvirtinantys dokumentai (moksliniai darbai, straipsniai, kita)
7. Tyrimo projektas, parengtas pagal reikalavimus
8. TOEFL (nuo 70 IBT) arba IELTS (nuo 6.0.) testų rezultatai (galiojimo laikas – 2 metai). Jei stojantysis neturi vieno iš šių, testas organizuojamas ISM
9. 2 fotonuotraukos (3x4 cm).
10. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
11. Apmokėtas stojamosios studijų įmokos ir anglų kalbos testo (jeigu laikomas ISM) kvitas

Ar stojant į doktorantūros studijas reikia turėti mokslinį vadovą?

Mokslinis vadovas yra priskiriamas doktorantui atsižvelgiant į stojančiojo mokslinio tyrimo tematiką.

Kokios yra pagrindinės doktorantūros studijų mokslinių tyrimų tematikos?

Kandidatai į doktorantūros studijas gali pretenduoti į šias mokslinių tyrimų tematikas:
- Strategija
- Rinkodara
- Organizacinė elgsena ir žmogiškųjų išteklių valdymas
- Inovacijos ir verslumas
- Operacijų valdymas
- Apskaita ir finansai

Ar stojant į doktorantūros studijas ISM yra skiriama stipendija?

2015 metais kandidatai į ISM doktorantūros studijas gali pretenduoti į 3 tipų stipendijas:

- 4 valstybės doktorantūros studijų stipendijas, kurios yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti. Kandidatuoti gali ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečiai.

- 1 tikslinės doktorantūros stipendiją inovacijų tyrimų srityje. Atranką praėjusiam kandidatui yra padengiama pilna studijų kaina bei pasiūloma darbo vieta mokslinių tyrimų ir politikos analizės centre Visionary Analytics.

- ISM fondo stipendijas, kurios yra skirtos dalies studijų kainos padengimui. Sprendimas dėl stipendijos skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

 

Kas galėtų parašyti rekomendacinius laiškus stojančiajam į ISM doktorantūros studijas?

Asmuo stojantis į ISM doktorantūras studijas turi pateikti dviejų mokslininkų, atitinkančių doktorantūros kryptį, rekomendacijas. Jei rekomendacija yra rašoma ne mokslininko, pageidautina, kad asmuo teikiantis rekomendaciją turėtų daktaro laipsnį.  

Kokius papildomus dokumentus privaloma pateikti įgijus išsilavinimą užsienyje?

Užsienyje išsilavinimą įgijusiems pretendentams reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą.

 

*Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į phd@ism.lt 


Comments (0)